Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση ως προς το πρότυπο ISO 9001

Η In Vitro Labs έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 για όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της In Vitro Labs είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Πιστοποίησης Business Quality Certification (BQC).

Πιστοποιητικό ISO 9001

 

Διαπίστευση ως προς το διεθνές πρότυπο ISO 15189

Η In Vitro Labs έχει αναπτύξει και εφαρμόζει από το 2012 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Κλινικού Εργαστηρίου) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 15189. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η διαπίστευση των εργαστηρίων μας και η απονομή σχετικού πιστοποιητικού από το ΕΣΥΔ τον Οκτώβριο του 2013. Από τότε μέχρι σήμερα, μέσα από ένα συνεχές πλάνο βελτίωσης υποδομών, εξοπλισμού, μεθόδων και λειτουργικών διαδικασιών, η In Vitro Labs έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για την διεύρυνση του πεδίου διαπίστευσης, με αποτέλεσμα να έχει συμπεριλάβει όλες τις συνήθως αιτούμενες εξετάσεις.

Πιστοποιητικό ISO 15189

Πεδίο

 

Πιστοποιητικό αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Διαχείρισης Επιχειρηματικότητας (European Innovation Management Academy, EWIV)

Πιστοποιητικό

 

Πιστοποιημένη μεταφορά βιολογικών δειγμάτων

Πιστοποιητικό