Συχνές ερωτήσεις

  • Μεταφορά δειγμάτων
  • Για την μεταφορά των δειγμάτων για σκοπούς διάγνωσης, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι υποδείξεις-οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας (WHO), ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των διεθνών συμφωνιών-κωδίκων (ADR/RID/ΙΑΤΑ/ICAO/IMDG) και την ελληνική Νομοθεσία (π.χ. Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας 28/ 1 /2013, Αρ. Πρωτ.: Y1ΓΠ.οικ.10946), Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ)

  • Απαιτήσεις Νομοθεσίας σε σχέση με την ποιότητα
  • Επικίνδυνα Απόβλητα